دیشب به شعر شبیخون زدم

 

به ماه رسیدم

 

وآنگاه...

 

دیگر هیچ نامی را به یاد نخواهم آورد.