إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبین أن یحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان

یه کار قدیمی

از کنار آسودگی کوه ها

میان سنگلاخ

کوله سیب بر دوش

افتان وخیزان...

...به تو که می رسم

این تویی

و تو

و سیب وتفاله ای پشت در.