بهار یعنی صدای تو

در ازدحام عجیب فاصله ها

صدایم کن

صدایم کن

که تبار تمام پروانه ها

به لبان تو می رسد.