من از عهد عتیق آمده ام

از جنگ های جهانی درون

از من هزار چنگیز گذشته ست

و کرمان چشمهام...

 که می دانید.