سلام

 

«جنگیدن در راه ارزش ها،راحت تر از زندگی

کردن مطابق آنهاست.»